Miljøstyrelsen – målsætning for genanvendelse af spildevandsslam

Spildevandsslam

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 opstiller retningslinier for behandling af spildevandsslam. Målsætningen er, at 80 procent af fosforen fra spildevandsslam i 2018 genanvendes ved udbringning på landbrugsjord eller ved udvinding af fosfor fra asken efter slamforbrændingen.

Næringsstoffer
Spildevandsslam indeholder næringsstoffer og organisk materiale, som udnyttes ved genanvendelsen på landbrugsjord og dermed spares ressourcer.

Affald til jord-bekendtgørelsen
Krav i Affald til jord-bekendtgørelsen sikrer, at spildevandsslam uden risiko for miljø og sundhed kan genanvendes på landbrugsjord, herunder også områder med særlige drikkevandsinteresser.

Livscyklus og samfundsøkonomisk analyse
Genanvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord giver god samfundsøkonomi.

Klik her for at gå til Miljøministeriets hjemmeside