Biogødning

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Biogødning er en organisk gødning, der stammer fra processerne på rensningsanlæggene, hvor mikroorganismer lever af det organiske materiale, og næringsstofferne formerer sig voldsomt inden de dør. Derved bliver de til en slamrest, der efter afvanding får en skovlbar konsistens, og nu kaldes biogødning. 

Anvendelse

Nyeste opgørelse viser at hele 77% af den biogødning, der produceres på kommunale danske rensningsanlæg udbringes på landbrugsjord. Det er den højeste andel nogensinde og viser dels at en stor del af biogødningen kan overholde de strenge danske grænseværdier for uønskede stoffer,  som i parentes bemærket er noget nær Europas skrappeste, og dels at danske landmænd har tillid til produktet og ser en både økonomisk fordel og en positiv effekt i marken.

Indhold

Med biogødning tilfører du mere kulstof til jorden end med gylle og handelsgødning samt øger den biologiske aktivitet og dermed frugtbarheden.

(P) Fosfor 6-10 kg./t.
(N) Kvælstof 7-13 kg./t. - udn. krav til N er 45%
(K) Kalium ca. 1 kg./t.
(MG) & (S) Indeholder mindre mænge

Levering

Biogødning må bruges på alle konventionel drevne marker, som får mindre husdyrgødning, end hvad der svarer til 30 kg P pr. ha. pr. år, og hvor afgrøden, jvf affald til jord-bekendtgørelsen må gødskes med biogødning. Økologer har vist interesse i at bruge biogødning, men har endnu ikke et regelsæt klar. 

Oprindelse

Biogødning stammer fra processerne på rensningsanlæggene, hvor mikroorganismer lever af det organiske materiale i spildevand, og næringsstofferne formerer sig voldsomt inden de dør. Derved bliver de til en slamrest med høj gødningsværdi. 

Veldokumenteret gødning og strenge kvalitetskrav sikrer høj kvalitet

Biogødning er den nok mest undersøgte og veldokumenterede gødningstype på markedet. Samtidig reguleres udspredningen af affald til jord-bekendgørelsen. 

Kun spildevandsslam der overholder strenge grænseværdier benyttes som biogødning.

Konsistens

Biogødnings har en skovlbar konsistens, der sikrer en ensartet udspredning. Tørstofpct. Ligger på 20-30.

Gode grunde til at bruge Biogødning fra Miljøservice

Gratis leveret og udspredt gødning, samt medfølger kontant arealgodtgørelse - Biogødening erstatter ved en 3-års dosering handelsgødning til en værdi af over 1.000 kr/ha
Opretholder næringstofpuljen i jorden gennem hele vækstsæsonen og med eftervirkning i både 2. og 3. år
Øger jordens humus og kulstofindhold, som gavner jordens biologiske aktivitet og giver jorden god struktur
Miljøvenlig og bæredygtig gødning, der recirkulerer kostbare knappe ressourcer. Samtidig er produktet lokalproduceret og dermed sikrer minimal klimaaftryk.
Udrådnet (afgasset) biogødning har minimale lugtgener.
Strenge reguleringer og grænseværdier sikrer en høj kvalitet

Restprodukter kan kombineres

Restprodukter kan kombineres ud fra affald til jord-bekendtgørelsen om maksimal 170 kg total-N/år. Hvis man kun supplerer biogødning med handelsgødning er der ingen problemer, men en kombination med husdyrgødning er også muligt.

Vi leverer i hele landet

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Miljøservices gødningsprodukter stammer endvidere alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Desuden substitueres især fosfor, som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Hvordan gør du

Se spredning af Biogødning i videoen herunder: