Kommuner

Tang fra strande, ågrøde, have-parkaffald og regnvandsbassiner

Tang

Når der er sommerferie og badesæson har strandgæsterne ikke lyst til at vade i tang på turen ud til bølgerne. Miljøservice kan opsamle og bortskaffe tang i løbet af badesæsonen. Tangen har begrænset effekt som gødning og skal snarere bruges som humusforøgende jordforbedring. Chloridindholdet kan være en ulempe, men udbringes det inden fgrødeetablering har det ingen skadevirkning. Tang er ikke omfattet af Slambekendtgørelsen hvorfor der skal indhentes kommunal tilladelse. Dette sørger Miljøservice naturligvis for ligesom vi laver aftale med landmand om modtagelse, og med entreprenør vedrørende levering og spredning. 

Ågrøde

Vandløb er en vigtig del af naturen, men har også til formål at bortlede vand fra marker, hvilket forudsætter at ågrøden klippes regelmæssigt. Miljøservice har aftale med flere kommuner om at modtage afskårne vandløsplanter, som bliver anvendt til at forbedre landbrugsjorden ved nedpløjning og derved medvirkende til større høstudbytte. Det er vores erfaring at kommunerne kan spare et ikke ubetydelig beløb i forhold til at bortskaffe ågrøden på deponeringsplads eller i et biogasanlæg.

Have-parkaffald

Vi kan hjælpe kommuner og affaldsselskaber med bortskaffelse af neddelt have- og parkaffald. I den forbindelse fjerne vi produktet i takt med neddelingen/sorteringen således at producenten undgår at opbevare den normal meget pladskrævende vare.

Selvom der ikke er noget lovkrav herfor omfatter vor koncept en høj grad af dokumentation vedr. udspredningsarealer, dosering og leveringsaftale således affaldsselskaberne er godt sikret mod evt. erstatningskrav. Endvidere er vor dokumentation relevant eller kan endda være et krav i forbindelse med producentens kvalitetssystem.

Regnvandsbassiner

Et regnvandsbassin skal primært fungere som stødpude for overløb på rørledninger til rensningsanlæg ved pludselige og kraftige nedbørsmængder. Flere års tilgroning med ukrudt og piletræer mv. kan dog reducere bufferkapaciteten. Derfor er det nødvendigt at vedligeholdebassinerne ved at fjerne uønsket plantevækst samt den tilledte bundsediment.

Parallelt til vor mangeårige erfaring med at tømning af både små og store slammineraliseringsbede tilbyder Miljøservice at udføre tømning af regnvandsbassiner. Selve opgravningen er normalt forholdsvis simpelt selvom det naturligvis er forskelle for så vidt angår tilkørselsforhold, afvanding, bundens beskaffenhed mv.

Større betydning har slutdisponeringen af det opgravne bundsediment. Vi sørger for at det bortskaffes mest optimalt i henhold til analyse, som hvis det er mulig bør udtages og foreligge inden tømningen. Ofte er det til bassinerne tilledt vand fra veje, der bevirker et højt indhold af kulbrinter og dermed umuliggør jordbrugsanvendelse.
Via samarbejdspartnere finder vi altid frem til en alternativ løsning, eksempelvis til støjvolde efter jordforureningslovens retningslinier.

Henvend dig til os

Ønsker du vor hjælp til et affaldsprodukt, så tøv ikke med at henvende dig og lad os sammen vurdere mulighederne. Vi kan både tilbyde afsætningssikkerhed og indgå aftale om totalentreprise, der omfatter løbende afhentning, opbevaring i miljøgodkendt lager, aftale om slutdisponering samt ikke mindst administration og sporbarhed.

Er jeres virksomhed ISO certificeret er det muligt at integrere jeres retningslinier i vort kvalitetsprogram således at der er fuld åbenhed og tryghed i opgaveløsningen.