Private virksomheder

Optimal udnyttelse af mulighederne i biprodukter

De fleste restprodukter har en værdi

Det er klart i tidens trend at affald er ressourcer, der skal udnyttes i videst mulig omfang. Deponi og forbrænding er nederst i affaldshierakiet, mens genanvendelse er øverst. Politikerne både understøtter og ønsker at fremme genanvendelsen.

I Miljøservice er vi meget enige i denne prioritering. Vi er også tilhænger af den simple og billige løsning, da der er et udgiftsloft for de fleste virksomheder. Kan en behandling/forædling gøre et affaldsprodukt mere “appetitlig” for slutmodtageren og man får denne behandling betalt ved en lavere bortskaffelsespris vil det være fornuftigt at gøre det, men hvis nyttevirkningen, f.eks. gødningseffekten , i sidste ende er den samme er det en overvejelse værd om ikke man kan og skal, undlade en fordyrende behandling.

Et produkt, der tidligere var listet på udgiftsiden som et affaldsprodukt er nu med hjælp fra Miljøservice kommet over på indtægtsiden og er blevet et eftertragtet gødningsprodukt. Sådan er det med Kaliumsulfat fra DakaEcomotions, der fremstiller 2. generations biodiesel med animalsk fedt som råvare.  

Miljøservice har også  erfaring med håndtering af biprodukter fra bl.a. pharmaindustrien. Biprodukter fra disse virksomheder har normalt både en god sammensætning og en god udnyttelse af næringsstoffer, der gør dem egnede til gødningsanvendelse. Medmindre produktet er svovlholdig kan det også afsættes via biogasanlæg.

Restprodukter bør have en gødningsmæssig eller jordforbedrende effekt, dvs det skal indeholde et eller flere af hovednæringsstofferne, N, P, K, kalk eller i mindre grad svovl. Alternativt kan det indeholde mærkbare mængder kulstof som kan øge humusindholdet og dermed den biologiske aktivitet i jorden. 

Restproduktet skal også overholde grænseværdierne for de 7 tungmetaller og (helst) 4 miljøfremmede stoffer i bilag 2 i “Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål”. Selvom produktet evt. ikke er omfattet af denne vil den alligevel være udslagsgivende da kommunale sagsbehandlere næsten altid betinger sig at disse grænseværdier overholdes og sjældent giver dispenstation.
Miljøfremmede stoffer nedbrydes over tid eller ved behandling, og det vil derfor være en løsning for moderate overskridelser.

Henvend dig til os

Ønsker du vor hjælp til et affaldsprodukt, så tøv ikke med at henvende dig og lad os sammen vurdere mulighederne. Vi kan både tilbyde afsætningssikkerhed og indgå aftale om totalentreprise, der omfatter løbende afhentning, opbevaring i miljøgodkendt lager, aftale om slutdisponering samt ikke mindst administration og sporbarhed.

Er jeres virksomhed ISO certificeret er det muligt at integrere jeres retningslinier i vort kvalitetsprogram således at der er fuld åbenhed og tryghed i opgaveløsningen.