Lagre

Vores lagre

Miljøservice Slamhotel

Slamhotellet er beliggende i Hejnsvig ved en lokal maskinstation som også er interessent.

Det blev bygget i 1999 og er kap. 5 godkendt i h.t. miljøbeskyttelsesloven. Der er 3 kamre med plads til – 1 x 500 og 2 x 1.000 m3 biogødning.

Indlæsning foretages i 3 indlæsseporte på den ene langside. Der er manøvreplads til lastbiler med tiptrailer og der etableret brovægt ved bygningen.

Efter aftipning vil de fleste slamtyper vil være selvnivellerende i  hallen. Udlæsning sker på den modsatte side, der ligger i et lavere niveau end indlæssesiden.

Andre lagre

Det er et mindretal blandt kommunale rensningsanlæg i Danmark, som har faciliteter til at opbevare den producerede biogødning og blandt vore producenter ser vi en stigende tendens til at det nedlægges. I stedet ønskes det bortkørt løbende. Det er dog ikke et problem for Miljøservice, da vi råder over mange lagre som prioriterer ligger strategisk rigtig i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer.

Vi har også råderet over lagre, som ikke er i brug, og som derfor kan tilbydes producenter, der med kort varsel har behov for opbevaring.

Egnet lager kan være møddingsplads, plansilo eller hal med betongulv, men den mest udbredte lagertype til dette formål er gylletanke på nedlagte husdyrbrug. 

Hvis du er landmand og råder over ovenstående foretrækker vi tanke med en størrelse på 1.000 – 2.500 m3.

Inden lageret tages i brug skal der søges miljøgodkendelse i h.t. miljøbeskyttelsesloven. Det har vi Miljøservice stor erfaring med, og en fyldestgørende ansøgning omhandlende bl.a. naboafstande, ejerforhold, data om størrelse og byggeår, forureningsrisiko mv. vil normalt afstedkomme en relativ ukompliceret sagsgang og endelig tilladelse. Dog er det naturligvis forskel kommunerne imellem om hvor hurtigt det går.

Ved gylletanke vil vi efter at have modtaget tilladelse til opbevaring, normalt etablere en rampe således at lastbilen kan bakke og tippe direkte ned i tanken. Tømning sker også med lastbil, blot monteret med kran og grab.

Miljøservice har 30 – 40 miljøgodkendte gylletanke fordelt over hele landet.

Lagerplads søges

Lagerplads til opbevaring af biogødning søges

Egnet lager kan være møddingsplads, plansilo eller hal med betongulv, men den mest udbredte lagertype til dette formål er gylletanke på nedlagte husdyrbrug. 

  • Gylletank, planlager eller hal med fast bund søges til opbevaring af Biogødning (spildevandsslam) på Midt- og Sydsjælland.
  • Vi giver en god lejepris.
  • Vi sørger for indhentning af miljøgodkendelse.

Hvis du har noget at tilbyde, høre vi meget gerne fra dig.