Om os

Over 30 år i miljøets tjeneste

Affald er en ressource som bør recirkuleres og i Miljøservice har vi specialiseret os i at formidle samfundets og industriens restprodukter til nyttiggørelse. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og er ajourført viden på lovgivningen. Vi er kendetegnede ved at indgå totalentrepriseaftaler fra restproduktet afhentes, og til det er slutdisponeret, naturligvis med fuld sporbarhed og dokumentation.

Miljøservice startede i 1989 med at stå for genanvendelse af organiske restprodukter fra kommunale rensningsanlæg som gødning til landbruget. Siden har Miljøservice haft en mission om, at succesfuldt og optimalt i samarbejde med vore kunder, genanvende nærringstoffer fra affaldsprodukter til gavn for miljøet og i tråd med regeringens affaldshierakier. En mission som i dag kun er blevet endnu mere aktuelt. Miljøservice arbejder i dag indenfor flere sekstorer, og kan hjælpe med genanvendelse og lagring af de fleste organiske restprodukter.

Genanvendelse af næringsstofferne er det bedste eksempel på cirkulær bioøkonomi. Fødevareproduktionen starter på markerne, bearbejdes i fødevareindustrien og ender på vores spisebord, hvorefter nærringsstofferne returneres til markerne.

Recirkulering af næringsstoffer og organisk stof er yderst vigtigt for at mindske vores fossile afhængighed. Miljøservices gødningsprodukter stammer alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Endvidere substitueres især fosfor, som er en kritisk ressource i hele EU, og som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Biogødning - et bæredygtigt gødningsprodukt

BioFiber er den faste del fra separation af afgasset husdyrgødning, energiafgrøder og organiske restprodukter som valle og kartoffelpulp. BioFiberen er tørt og tiltalende produkt der er blevet meget efterspurgt da det en koncentreret gødning med god udnyttelse af kvælstof og fosfor.

Formidlingen af BioFiber sker naturligvis med fuld dokumentation til myndigheder og producent

Henvend dig til os

Ønsker du vor hjælp til et affaldsprodukt, så tøv ikke med at henvende dig og lad os sammen vurdere mulighederne. Vi kan både tilbyde afsætningssikkerhed og indgå aftale om totalentreprise, der omfatter løbende afhentning, opbevaring i miljøgodkendt lager, aftale om slutdisponering samt ikke mindst administration og sporbarhed.

Er jeres virksomhed ISO certificeret er det muligt at integrere jeres retningslinier i vort kvalitetsprogram således at der er fuld åbenhed og tryghed i opgaveløsningen.

Profil

Miljøservice a/s blev stiftet ultimo 1989 af en kreds af 7 slamsugerfirmaer. Det var lige efter at første vandmiljøplan, der bl.a. stillede krav til bedre rensning af spildevand, var vedtaget.

Firmaets formål var på privat basis og på ensartet effektiv måde at drive de mange små kommunale rensningsanlæg, der fandtes på det tidspunkt.

Imidlertid var tiden ikke inde til denne privatisering. Faktisk skal vi frem til kommunalreformen i 2007 hvor rensningsanlæg blev udskilt fra kommunerne som selvstændige selskaber – men det er anden historie.

Miljøservice gennem årene

Miljøservice fandt dog hurtig sin niche som formidler af overskudslammet på rensningsanlæggene. Den første slambekendtgørelse kom også i 1989 og stillede betydelig flere krav til slammets kvalitet og anvendelse og papiradministration. Miljøservice har lige siden været bindeled mellem kommuner/Forsyninger og landbruget.

Gennem årene er den formidlende mængde af kommunal spildevandsslam/biogødning steget støt, ligesom vi nu har flere restprodukter på paletten. Vor speciale er dog stadig at den primære slutdisponering er jordbrugsanvendelse.

De 7 slamsugerfirmaer er siden ophørt eller udtrådt. Nuværende ejer Mogens Jensen, købte Miljøservice i 2004 af daværende ejere, ISS og fhv. direktør Bent Christensen.

Mission & Vision

Herunder kan du læse hvad Miljøservice as står for og hvordan vi ser fremtiden – Vi er i udvikling hele tiden og i vores mission og vision kan du læse en kort beskrivelse af vores kerneforretning, og hvilke interessenter der tjenes ved det

Mission

Miljøservice as skal være garant for optimal genanvendelse af affaldsprodukter. Det er vores mission succesfuldt og optimalt i samarbejde med vore kunder, at genanvende affaldsprodukter til gavn for miljøet og i tråd med regeringens affaldshierakier.

Vision

Miljøservice as skal være blandt de førende aktører på markedet.  Virksomheden skal skabe løsninger som er miljøvenlige, fremtidsorienteret og værdifulde for kunderne. 

Vore medarbejdere er vores vigtigste ressource og vi vil skabe høj medarbejder tilfredshed og give mulighed for faglig og personlig udvikling. 

Vi vil sikre en holdbar udvikling på sigt ved konstant at være på højde med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Miljøservice vil til stadighed udbygge sin markedsandel ved at være konkurrencedygtige, udvide produktsortimentet og levere høje serviceydelser.

30 års knowhow

Miljøservice der blev etableret i 1990, var oprindelig stiftet med henblik på, at stå for driften af de mange små rensningsanlæg. – Ideen slog ikke an. – Med indførelsen af Vandmiljøplan 1, der stillede store krav til dokumentationen i forbindelse med bortskaffelse af slam opstod i stedet ideen om at virksomheden kunne hjælpe med bortskaffelsen af slam og anvende det som gødning til landbruget. – Fra affald til værdifuld ressource.

I dag er der seks ansatte på Miljøservices kontor og der gøres brug af mange underentreprenører strategisk placeret rundt om i landet.

Negativ syn, vendt til en positiv holdning...

Slam på landbrugsjord har i visse kredse haft et negativt image. Holdningen til genanvendelse af slam er i dag mere positiv idet tanken om recirkulation passer godt til regeringens ressourcestrategi, siger direktør Mogens Jensen.

Miljøservice servicerer både private og offentlige virksomheder.

Biogødning er hovedproduktet...

Vi er i dag en væsentlig aktør på markedet og formidler årligt mere end 200.000 ton restprodukter, hvor hovedproduktet er biogødning (slam) fra kommunale rensningsanlæg. Andre produkter er f.eks. mejerislam, kaliumsulfat, have/parkaffald, å grøde, tang og lignende.
Virksomheden har etableret sig som en ressourcespecialist, der gennem forædling af produkterne og innovative løsninger gør en miljørigtig forskel.