Bæredygtighed & ESG

Miljøservice ...en del af naturens kredsløb

Miljøservice opererer ud fra en net-positive impact (NPI) tilgang, der prioriterer at bidrage positivt til natur og miljø gennem vores forretningspraksis. Dette omfatter at fremme principperne om cirkulær økonomi, ved at reducere dræningen af de naturlige ikke-fornybare ressourcer gennem genanvendelse og recirkulering af biologiske rest- og affaldsprodukter.

Cirkulær gødning

Genanvendelse af næringsstoffer til landbrugsformål udgør et fremragende eksempel på cirkulær bioøkonomi. Fødevareproduktionen begynder på markerne, gennemgår en proces i fødevareindustrien og når vores spiseborde, hvorefter næringsstofferne vender tilbage til jorden.

Ved genanvendelse af Biogødning og andre organiske restprodukter som gødning opnår vi ikke kun en effektiv håndtering af produktioners bimaterialer, men vi skaber også værdifulde ressourcer til landbruget. Brugen cirkulær gødning en afgørende rolle i overgangen til mere bæredygtige og klimavenlige landbrugspraksisser. Ved at fremme genanvendelse af organiske materialer og reducere miljøbelastningen fra traditionelle landbrugsgødninger, er disse metoder en vigtig del af vores indsats for at nedbringe ressourceforbruget og skabe et bæredygtigt samfund.

Biogødning - et bæredygtigt gødningsprodukt

Biogødning spiller en afgørende rolle i at fremme bæredygtighed og bevare miljøet. Ved at omdanne organisk affald til nyttige ressourcer – igen og igen – reducerer denne proces ikke kun affaldsmængderne, men bidrager også til flere positive miljøeffekter.

Først og fremmest reducerer brugen af biogødning behovet for traditionel kunstgødning, der kræver store mængder ikke-fornybare ressourcer til produktion og som ofte fremstilles ved industrielle processer der kan have negative miljømæssige konsekvenser, herunder jorderosion og forurening af vandløb og grundvand. Samtidig er Biogødning lokalt produceret og minimerer import og transport. Ved at genanvende organisk materiale til gødning bliver det muligt at genbruge næringsstoffer, hvilket bidrager til en mere bæredygtig landbrugspraksis.

Desuden bidrager anvendelsen af biogødning til at forbedre jordens frugtbarhed og struktur, hvilket hjælper med at bevare og forbedre jordkvaliteten. Dette kan bidrage til at øge afgrødernes udbytte og modstandsdygtighed over for sygdomme og skadedyr, samtidig med at det reducerer behovet for kemiske gødninger og plantebeskyttelsesmidler, hvilket yderligere mindsker den miljømæssige påvirkning og CO2-udledning fra landbrugsaktiviteter.

Endelig kan anvendelsen af biogødning/spildevandsslam til landbrugsformål også bidrage til at reducere drivhusgasemissioner ved at mindske behovet for kunstgødning og samtidig fremme en mere cirkulær økonomi. Alt i alt spiller biogødning/spildevandsslam en vigtig rolle i at skabe en mere bæredygtig og miljøvenlig fremtid ved at reducere affaldsmængder, fremme bæredygtig landbrugspraksis og bidrage til klimavenlige løsninger.

ESG

Miljøservice engagerer sig i at integrere bæredygtighed og ESG-hensyn i deres forretningsmodel, hvilket medvirker til at skabe værdi for både samfundet og miljøet.

Environment

Genanvendelse af Biogødning og andre organiske restprodukter reducerer mængden af organisk affald, der sendes til deponi eller forbrænding, hvilket bidrager til at mindske ressourceforbruget og miljøpåvirkningen fra affaldsbehandling og nedbrydning.

Ved at omdanne organiske restprodukter til gødning reduceres behovet for traditionelle kunstgødninger, der kræver store mængder ikke-fornybare ressourcer til produktion, som fosfor og kalium.

Brugen af biogødning og organiske restprodukter som gødning forbedrer også jordens frugtbarhed og biodiversitet, hvilket fremmer sundere økosystemer og jordforvaltning.

Social

Genanvendelse af organiske restprodukter som gødning skaber muligheder og job inden for affaldshåndtering, genbrug og bæredygtig landbrugspraksis, hvilket bidrager til lokal økonomisk udvikling og social inklusion.

Ved at benytte gødning fra lokale restprodukter kan virksomheder og landbrug også styrke forsyningskæden og reducere afhængigheden af eksterne ressourcer, hvilket kan gavne lokalsamfundet og styrke resiliensen.

Governance

Miljøservice engagerer sig i recirkulering af nærringstoffer, og demonstrerer en forpligtelse til bæredygtig praksis og ansvarlig forretningsførelse.

Gennemsigtighed omkring processerne for behandling af restprodukter og kvaliteten af den resulterende gødning er afgørende for at opretholde tillid og troværdighed hos interessenterne, herunder kunder og lokalsamfund.