Slam på marken: risiko eller ressource?

Nedbrydning og effekter på marken.

Det Strategiske Miljøforskningsprogram.

I de seneste 20 år har der været stillet krav til kvaliteten af spildevandsslam, der spredes ud på landbrugsjorden. Tilbage i 1970’erne og 1980’erne blev der sat fokus på samfundets forbrug og udledning af tungmetaller. Det skete på baggrund af en række tungmetalskader i vandmiljøet. De første danske krav til spildevandsslam omfattede derfor et sæt grænseværdier for indholdet af tungmetaller på linje med et sæt værdier fastsat i EU-regi. Siden er de danske grænseværdier for tungmetaller indskrænket betydeligt.

Spildevandsslam har et stort potentiale for mikrobiel nedbrydning af miljøfremmede stoffer. Dette gælder både for aerobt behandlet aktivt slam og anaerobt behandlet slam. Forsøg viser, at nedbrydningen af fremmedstoffer går mindst lige så hurtigt, når slam blandes med sterilt sand, som når slam blandes med jord. Det betyder, at de aktive mikroorganismer kommer fra slammet også efter opblanding med jord. Den biologiske nedbrydning af de miljøfremmede organiske stoffer er en væsentlig årsag til, at stofferne normalt ikke ophobes i marken.

Mikroorganismer i slam nedbryder miljøfremmede stoffer.

Klik her for at læse hele undersøgelsen fra Det Strategiske Miljøforskningsprogram