Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /for-landmanden/hvad-faar-du-ud-af-det/ Top billede for /for-landmanden/hvad-faar-du-ud-af-det/ Top billede for /for-landmanden/hvad-faar-du-ud-af-det/ Top billede for /for-landmanden/hvad-faar-du-ud-af-det/ Top billede for /for-landmanden/hvad-faar-du-ud-af-det/

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund

Ved anvendelse af biogødning (tidligere kaldet spildevandsslam) og andre restprodukter får man en personlig gevinst ved en simpel miljøvenlig handling som en recirkuleringstankegang jo er.

Biogødning har nu været anvendt under kontrollerede forhold siden første vandmiljøplan sidst i 80´erne. Lovgivningen på området er løbende blevet skærpet og både kontrolregler og anvendelse er styret med sikker hånd. Anvendt efter reglerne er der aldrig konstateret negativ bieffekt.

”Dette brød er produceret på en mark hvor der er indkøbt så få, - og genanvendt så mange næringsstoffer som mulig” – det burde være ligetil og en selvfølge at aftagerindustrien solgte genanvendelse mere positiv end tilfældet er.

Heldigvis er det nu yderst sjælden at der stilles spørgsmåltegn ved lødigheden af biogødning. Det er almindelig anerkendt at det et fuld lovlig gødningsprodukt, hvor der blot er andre regler for anvendelse end eksempelvis husdyrgødning. Det betyder også at tilvalg og fravalg af restprodukter som gødning bør besluttes udfra pragmatisk vurdering af eksempelvis alternativ husdyrgødning, afgrødevalg, handelsgødningspriser, marktryk, jordens beskaffenhed mv.

På indtægtsiden på markbrug er der normalt kun 2 poster, nemlig salg af afgrøder og EU-støtte. Modtagelse af biogødning kan være den 3. mulighed. Det er trods alt sjældent at få et aktiv leveret og spredt omkostningsfrit samt penge oveni.

Fra Mikrorganisme til Biogødning...

Biogødning stammer fra processerne på rensningsanlægget. Mikrorganismer lever af det organiske materiale og næringsstofferne formerer sig voldsomt inden de dør og bliver til den slamrest vi efter en afvanding til en skovlbar konsistens, nu  kalder biogødning. Tørstofindholdet er typisk på 20-25%.    

Plantetilgængelige næringsstoffer i biogødning ved maksimal dosering pr. ha er ca.

N: 45-75 kg/ha
P: 60-70 -
K: 05-20 -
Cu: 00,25 -
Mg: 05-15 -
S 20-30 -


Af kvælstoffet frigives 20-50% i løbet af få måneder. Samlet værdital i 1. og 2. år er i størrelsesorden 45% svarende til den lovpligtige udnyttelse. Hertil kommer en ikke ubetydelig eftervirkning.

Fosfor er et kompleks stof og det meste fosfor, også det fra handelsgødning, bindes i jordpuljen og frigives løbende. For afgrøderne (undtagen dem som har behov for startgødning) betyder det derfor mindre hvilken form fosforen har når det udspredes som gødning. Helt nye forsøg fra 2015 viser da også en god udnyttelse af fosfor i biogødning og andre restprodukter.
 
Indholdet af Kali er desværre ret lavt i biogødning. Det kan derfor med fordel kombineres med anvendelse af bioaske (halm- eller flisaske), som netop har højt indhold af K.

Andre produkter

 

BioFiber 

BioFiber produceres af Maabjerg Bioenergy i Holstebro.

BioFiber er den faste del fra separation af afgasset husdyrgødning, energiafgrøder og organisk restprodukter som valle og kartoffelpulp.

Husdyrgødning udgør mere end 75% af det materiale, der bruges i biogasanlægget.

BioFiber indeholder cirka 30 procent tørstof og har en konsistens som luftig kompost. Der er et betydeligt indhold af fosfor og desuden kvælstof, kalium, magnesium og svovl i produktet.  Ved en normaldosering på ca 7 tons/ha er værdien af næringsstofferne cirka 1.200 kr/ha. 

Der er meget lempelige krav til N-udnyttelse afhængig af udbringningskommune. Ud over næringsstofferne tilføres jorden kulstof, som medvirker til at opretholde jordens humusbalance. Der er ingen afgrøderestriktioner eller krav om nedmuldning, men gødskning med BioFiber skal anmeldes til kommunen med indtegning af arealerne på markkort. 


Typisk analyse af BioFiber

N: 10,5 kg/t
P: 10,0 -
K: 02,8 -
Mg: 06,6 -
S: 01,5 -
kulstof: 112,0 -

 

 

Kaliumsulfat

Miljøservice har aftale med Daka  Ecomotion om opbevaring og genanvendelse af kaliumsulfat, der et værdifuldt restprodukt fra produktion af biodiesel. Kaliumsulfaten køres løbende til Miljøservice Slamhotel i Hejnsvig, der er godkendt af FødevareErhverv til opbevaringen.

Kaliumsulfat indeholder ca. 200 kg Kali og 100 kg Svovl pr tons. Indholdet af kvælstof og fosfor er ubetydelig.

Det er dermed tale et meget koncentreret kaliprodukt. Det er da også uegnet til direkte spredning og i stedet leverer vi det til iblanding i gylle for derved at optimere gyllens næringsstofsammensætning.

Fyldningen sker med lastbilgrab eller traktordrevet sneglevogn. Vi anbefaler 20-25 t kaliumsulfat pr. 1.000 m3 gylle. Derved tilføres ca 100 kg K og 50 kg S + gyllens indhold pr. ha.

 

Mejerislam

Miljøservice har i en årrække bortskaffet flydende biogødning fra osteproduktion fra Arla mejeriet i Høgelund ved Vojens. Mejeriet har kun lille stødpudelager. Derfor skal det meste af produktionen mellemlagres. 

Biogødningen er karakteriseret ved et højt og attraktivt gødningsindhold og meget lavt indhold af tungmetaller samt ingen miljøfremmede stoffer. Biogødningen har ingen afgrøderestriktioner eller nedmuldningskrav og velegnet til at udbringe sammen med gylle. 

Biogødningen har en tørstof på 8-9% og leveres i brugers tank. Der ydes tilskud til udspredningen

 

Biokompost

Biokompost består af en milekomposteret blanding af biogødning (spildevandsslam), have/parkaffald, sigterester fra tidligere kompostproduktioner og halm.

Biokomposten er en meget tiltalende spagnumlignende vare med en tørstofprocent på ca. 65. Komposten sigtes på 25 mm sold og er helt fri for fremmedlegmer. Spredningen sker med staldgødnings- eller slamspreder.

Reglerne for anvendelse og udbringning af Biokompost er de samme som for kommunalt biogødning, dog med den forskel at der ikke er nedmuldningskrav. Det kan derfor uden problemer spredes på vintersæd om foråret.

Af Biokompostens bestanddele er der kun krav til N-udnyttelse af biogødning/slam og da det indgår med en mindre del er N-udnyttelseskravet netto kun 9-11%.

Forsøg udført af Patriotisk selskab i 2000 viser udnyttelse på 20-30%, dog med stor spredning på resultatet.

Tilbagemeldinger fra vore brugere bekræfter en god N-udnyttelse

 

Halmbundaske 

Miljøservice formidler bundaske fra Fjernvarme Fyn/Fynsværket i Odense. Blokken hvorfra asken udtages er udelukkende halmfyret og det er derfor tale om ren halmaske.

Levering og udspredning af halmaske sker i henhold til Bioaskebekendtgørelsens anvisninger, som i mange henseender ligner det vi kender fra Slambekendtgørelsen, herunder krav om maksimal udspredning af 30 kg fosfor/ha/år.

Ved askeudbringning skal man dog være opmærksom på følgende:

  • Max. 4,0 gr Cd pr. ha pr. 5 år (halmasken er langt fra denne grænse)
  • Max. 5 t tørstof pr. ha pr. 5 år
  • Fosfor fra handelsgødning indgår i loftet på 30 kg fosfor pr. ha pr. planperiode
  • Der er ingen afgrøderestriktioner forudsat asken nedbringes umiddelbart efter udspredning. Sker der ingen nedbringning må der kun dyrkes korn- og frøafgrøder til modenhed. Hvis det udbringes til græsarealer må afgræsning og slætning først ske efter 6 måneder.

Halmasken udspredes typisk med 4-5 t/ha som dækker en kornafgrødes behov fosfor og kalium.

Landsforsøg fra 2006 viser god udnyttelse af fosfor og kalium, både i udbringningsåret og årene efter – særligt på arealer med lave tal.


Typisk indhold i halmaske:

Tørstof: 55 % (asken er vandmættet)
P: 7-9 kg/t
K: 50-70 kg/t, heraf 10-12 vandopløselig
S: 1 kg/t
Kalkeffekt: 100 kg/t

 

Have/parkaffald   

Miljøservice har aftale med flere affaldsselskaber om bortskaffelse af neddelt have/parkaffald. 

Have/parkaffaldet er ikke deklareret da der ikke er noget lovkrav herfor. Vi har dog kendskab til analyser, der indikerer mærkbar gødningseffekt - blot skal man forvente at næringsstofferne frigives over en længere periode end biogødning og husdyrgødning.

Have/parkaffaldet har især god jordforbedrende og humusopbyggende effekt og er meget velegnet på marker hvor halmen fjernes.

Have/parkaffaldet doseres vejledende med 100 m3/ha svarende til 1 cm lagtykkelse. Det kan være nødvendigt at du opbevarer have/parkaffaldet inden udbringning (må gerne opbevares i markstak), da vi fjerner produktet stort set samtidig som neddelingen, så affaldsselskabet undgår opbevaringen.

 

 

 

Hej, jeg hedder André - har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage